Skip to main content
  • About Us

    Join Us

นำเสนอเทคโนโลยีที่จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้น

Science of Beauty

เราเชื่อว่าศาสตร์แห่งความงามที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ จะสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

Technology of life

เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Skin Innovation

ผสานการดูแลผิว และ เรือนร่างคุณด้วยความรู้แบบองค์รวม โดยหาโปรแกรมที่เหมาะกับคุณ

Beyond Ordinary

เราใส่ใจในการนำเสนอประสบการณ์สุดพิเศษให้กับลูกค้าของเราในแต่ละราย เพื่อความพึงพอใจสูงสุด

Beauty Innovation and Beyond Brand Values

+ 50 countries worldwide trust

+500,000
​satisfied customers

+ 6,000,000 
treatments yearly

จุดเริ่มต้นของ icoone

โครงการของ icoone® เริ่มต้นขึ้น ในปี 2008 ด้วย Roboderm® ซึ่งเป็นวิธีการท่ีได้ร้บการจดสิทธิบัตรท่ีเป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ อุปกรณ์ icoone® จึงเป็นเทคโนโลยีหน่ึงเดียวท่ีนําเสนอการกระต้นผิวด้วยโครงสร้างรูขนาดเล็กจำนวนมาก (Multi Micro Alveolar Stimulation) ซึ่งเป็นการปฏิวัติการรักษาเน้ือเยื่อเกี่ยวพันท่ีเห็นผลจริง icoone®ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้สองมือพร้อมกันในการรักษาร่างกายในลักษณะที่สมมาตร

i-Tech Industries ได้ออกแบบอุปกรณ์ท่ีมีคุณสมบัติทางเทคโนโลยขั้นสูงโดยยึดตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่มีความน่าเช่ือถือสูงสุด อันที่จริงโครงการน้ีได้รับแรงบันดาลใจจากสัญชาตญาณอันเฉียบแหลมของ ศาสตราจารย์ Jean-Claude Guimberteau ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งเกี่ยว กับโครงสร้างเน้ือเยื่อเกี่ยวพัน

ศาสตราจารย์ Guimberteau ได้แสดงให้เห็นว่าเน้ือเยื่อใต้ผิวหนังประกอบด้วยเครือข่ายของช่องว่างขนาดเล็กมากในเน้ือเยื่อเก่ียวพัน (Microvacuoles) ซึ่งเรียงตัวกันแบบไร้ระเบียบและมีลักษณะเชิงเรขาคณิตที่เหมือนกันทั้งหมดซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก หน่วยการทําางานของโครงสร้างเน้ือเยื่อโดยรวม

วิสัยทัศน์ใหมนี้เข้ามาแทนที่แนวคิดดั้งเดิมที่ว่าเน้ือเยื่อนั้นมีลักษณะเป็นชั้นๆ และด้วยเหตุนี้จึงนําไปสู่ความต้องการวิธีการใหม่ในการดูแลรักษาผิวพรรณ

i-Tech Industries ได้รวบรวมและพัฒนาหลักฐานทางวิทยาศาสตรใหม่นี้โดยใช้ทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ที่มีคุณสมบัติระดับสูง 60 คน เพื่อออกแบบเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองต่อลักษณะสำคัญของเน้ือเยื่อท่ีค้นพบใหม่ โดยการรักษาไมโครแวคิวโอล (ช่องว่างขนาดเล็กมากในเน้ือเยื่อเกี่ยวพัน(Microvacuoles) จำนวนนับไม่ถ้วนอย่างแม่นยำ

Our After Sales Services

What services we provide you after purchase

Training Service

Support Center

Maintenance Service

Warranty Service

Brand Support

Document Download

add friend